Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Grand Massif (700m - 2500m)

滑雪圣地信息 Grand Massif

一千米滑雪道 265km
简单的 117km
中等难度的 107km
高难度的 41km
   
滑雪道总数 149
绿色的 20
蓝色的 66
红色的 50
黑色的 13
   
滑雪场上山吊椅装置 77
拉绳式吊椅 38
沙发式吊椅 30
小游艇 9
造雪机 500
   
冰河 0
   
半管型滑道 0
   
雪地公园 1
   
强力照明滑雪道 1
   
越野滑雪 90km
   
雪橇滑道 2
   
   

图片 Grand Massif

Grand Massif
Grand Massif

滑雪场 Grand Massif

一个住宿 in the ski area
Grand Massif

Chalet Grand Massif

Morillon
8 人 (~75m²)
房间: 4
远程滑道: ~2km