Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Evasion Mont-Blanc (850m - 2353m)

滑雪圣地信息 Evasion Mont-Blanc

一千米滑雪道 445km
简单的 199km
中等难度的 187km
高难度的 59km
   
滑雪道总数 217
绿色的 37
蓝色的 63
红色的 84
黑色的 33
   
滑雪场上山吊椅装置 83
拉绳式吊椅 45
沙发式吊椅 27
小游艇 11
造雪机 650
   
冰河 0
   
半管型滑道 0
   
雪地公园 1
   
强力照明滑雪道 1
   
越野滑雪 75km
   
雪橇滑道 6
   
   

滑雪场 Evasion Mont-Blanc