Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Tiroler Zugspitz Arena (989m - 2962m)

滑雪圣地信息 Tiroler Zugspitz Arena

一千米滑雪道 142km
简单的 82km
中等难度的 44km
高难度的 16km
   
滑雪道总数
绿色的
蓝色的
红色的
黑色的
   
滑雪场上山吊椅装置 49
拉绳式吊椅 30
沙发式吊椅 14
小游艇 5
造雪机 382
   
冰河 1
   
半管型滑道 1
   
雪地公园 1
   
强力照明滑雪道 2
   
越野滑雪 110km
   
雪橇滑道 6
   
   

滑雪场 Tiroler Zugspitz Arena