Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Dachstein West (780m - 1620m)

滑雪圣地信息 Dachstein West

一千米滑雪道 51km
简单的 15km
中等难度的 31km
高难度的 3km
   
滑雪道总数
绿色的
蓝色的 15
红色的 33
黑色的 3
   
滑雪场上山吊椅装置 23
拉绳式吊椅 12
沙发式吊椅 8
小游艇 3
造雪机 163
   
冰河
   
半管型滑道 0
   
雪地公园 1
   
强力照明滑雪道 1
   
越野滑雪 2km
   
雪橇滑道 5
   
   

滑雪场 Dachstein West

2 住宿 in the ski area
Dachstein West

Dachstein Lodge

St. Martin a.T.
6 人 (~140m²)
房间: 4
远程滑道: ~6km

Dachstein Dream Lodge

St. Martin a.T.
6 人 (~140m²)
房间: 4
远程滑道: ~6km