Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Crans-Montana (1500m - 3000m)

滑雪圣地信息 Crans-Montana

一千米滑雪道 140km
简单的 55km
中等难度的 70km
高难度的 15km
   
滑雪道总数 41
绿色的
蓝色的 17
红色的 20
黑色的 4
   
滑雪场上山吊椅装置 27
拉绳式吊椅 8
沙发式吊椅 6
小游艇 5
造雪机 251
   
冰河 1
   
半管型滑道 1
   
雪地公园 1
   
强力照明滑雪道 1
   
越野滑雪 20km
   
雪橇滑道 3
   
   

滑雪场 Crans-Montana

一个住宿 in the ski area
Crans-Montana

Chalet Montana Marigny

Crans-Montana
8 人 (~150m²)
房间: 7
远程滑道: ~1,2km